BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ

Từ năm học 1992-1993 đến năm học 1997-1998

Hiệu trường: là thầy giáo Nguyễn Cảnh (1992-1998)

Phó Hiệu trưởng: là thầy giáo Nguyễn Văn Chỉnh ( 1996-2000)

Từ năm học 1998-1999 đến năm học 2003-2004

Hiệu trưởng: là thầy giáo Nguyễn Ứng Trung ( 1999-1012)

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Chỉnh ( 1992-2000); Nguyễn Xuân Tiến ( 2000-2002); Võ Quốc Bảo ( 2002-2012); Nguyễn Nhất Thiết (2007-2009); Nguyễn Thái Hòa (2002-2003); Trần Đình Thìn (2003-2006). 

Từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009

Hiệu trưởng là thầy giáo Nguyễn Ứng Trung

Phó Hiệu trưởng là thầy giáo Võ Quốc Bảo

Từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013

Hiệu trưởng là thầy giáo Nguyễn Ứng Trung (2012)

Phó Hiệu trưởng là thầy giáo Võ Quốc Bảo (2012)

Năm học 012-2013:

Hiệu trưởng là thầy giáo Nguyễn Huy Bửu

Phó Hiệu trưởng là thầy giáo Phan Văn Tuân